Jelena Vladimirovová: Kolyma // Елена Владимирова: Колыма /překlad Radka Rubilina перевод Радка Рубилина/

18.03.2014 15:32

Kolonu hnali a nejednou                   Мы шли этапом. И не раз,

vojáci řvali podél řad:                        колонне крикнув: «Стой!»,

„Na zadek sednout! Ani hnout!“        садиться наземь, в снег и грязь

a každý z nás do bahna pad.             приказывал конвой.

Lhostejní byli jsme a němí                И равнодушны и немы,

jako ten krotký dobytek.                   как бессловесный скот,

Odevzdaně jsme dřepěli                    на корточках сидели мы

v bahně do povelu: „Vpřed!“              до окрика: «Вперед!»

Den za dnem nás kamsi hnali,           Сто пересылок нам пройти

bahnitou břečkou transport šel,        пришлось за этот срок,

další a další se přidávali                    и люди новые в пути

- nekonečný zástup těl.                    вливались в наш поток.

Zas v jedné chvíli zohli jsme hřbet,  И раз случился среди нас,

Ale jeden, jeden z nás                       пригнувшихся опять,

rozkaz „Sedni!“ neuposlech               один, кто выслушал приказ

a dál zůstal tam stát.                        и продолжал стоять.

Jako všichni dobře věděl,                   И хоть он тоже знал устав,

že čeká ho kule do čela,                    в пути прочтенный нам,

a přesto, duchem nepřítomen,           стоял он, будто не слыхав,

vzpřímený stál tam dál.                     все так же прост и прям.

Klidný, vzpřímená a prostý                Спокоен, прям и очень прост

nad zohnutými zády stál                   среди склоненных всех

muž jako jedle rostlý,                        стоял мужчина в полный рост,

do nebe zrak svůj upíral.                   над нами глядя вверх.

Hned k němu voják nakráčel,            Минуя нижние ряды,

už na něj hlaveň namířil:                  конвойный взял прицел.

„Sedni!“ vztekle zachraptěl.        «Садись! - он крикнул. - Слышишь, ты?

Ale muž zůstal tak, jak byl.               Садись!» Но тот не сел.

Zavládlo ticho. Krve nával                 Так было тихо, что слыхать

v žilách zrychloval nám tep.              могли мы сердца ход.

A najednou ten voják zařval:             И вдруг конвойный крикнул: «Встать!

„Vstát, kolono!  Vpřed!“                     Колонна! Марш! Вперед!»

A šlo se dál,                                      И мы опять месили грязь,

Bez ponětí, co bude.                         не ведая, куда,

Někdo úlevou se smál,                      кто с облегчением смеясь,

někdo zbledl stydem.                        кто - бледный от стыда.

Do lágrů nás rozstrkali,                     По лагерям - куда кого -

každého někam jinam,                      нас растолкали врозь,

 a proto vlastně ani                            и даже имени его

jeho jméno dodnes neznám.              узнать мне не пришлось.

Bylo to před mnoha lety,                    Но мне, высокий и прямой,

já vidím však navěky                          запомнился навек

 nad našimi zohlými hřbety               над нашей согнутой толпой

stát hrdého člověka.                          стоявший человек.