Radka Bzonková /Rubilina/: Pojetí zla a ďábla v díle Anny Barkovové (úryvek z magisterské práce, Praha 2002)

01.09.2017 17:04

ZLO VELKÉHO INKVIZITORA

И вот благополучие раба...

Анна Баркова[1]

 

Od dvacátých let, kdy se A. Barkovová začala zabývat otázkou dějinného zla, sleduje v podstatě cestu, kterou nastínil Dostojevskij v románu o bratrech Karamazovových – v Legendě o Velkém inkvizitorovi. Podobně jako Dostojevskij se Barkovová ve své tvorbě zaměřuje na otázku svobody a zotročení člověka. Hlavním úkolem při tom pro ni není najít smysl zla a nesvobody ve světě, v básních se snaží především zviditelnit zlo, které nachází ve světových i v ruských dějinách, v sobě, v každém člověku, ...зло в самой основе бытия.[2] Ve svých básních zachycuje přeměnu člověka od svobodné bytosti (v Kristu, v dětství) k otroku podmaněnému vnějšímo okolnostmi (dějinami, světem rozumu) i vnitřní síle zla (duševní otroctví).

 Pronikání zla do lidského nitra bylo tématem předešlé kapitoly Revoluce. Soustřeďme se na tuto proměnu z hlediska společnosti a jejích cílů. Básnířka podává obraz společnosti, jež se (ať už v době stalinské či poststalinské) přetvořila do jedné z podob «nesporného, obecného a souladného mraveniště», o kterém mluví Dostojevskij inkvizitorovými ústy. Její pozornost se podle našeho názoru soustředí na působení «ducha Velkého inkvizitora» ve světě a odhaluje jeho jednotlivé kroky (založené na «přetvoření» třech pokušení Krista podle vlastní filosofie) v sovětské společnosti.

 

TŘI POKUŠENÍ

И видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее­, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои,[3] promlouval ďábel ke Kristu v románu Bratři Karamazovovi. Velký inkvizitor chápe slova ďáblova jako radu, jak uspořádat svět, a dává lidem výměnou za svobodu «pozemský chléb». Podobný proces spatřujeme i v sovětské totalitarizované společnosti, ve vztahu jejích vládců a «stádem». Mezi těmi, kdo «pozemský chléb» přijímají, je, obrazně řečeno, i hrdinka A. Barkovové. Ta nepodléhá zotročení o nic méně, než ostatní, od tvořící se masy ji odlišuje pouze reflexe situace. V otázce «pozemského chleba» dochází k závěru: Красоту, закаты и право -/ Все в одном схороним гробу./ Только хлеба кусок кровавый/ Разрешит мировую судьбу. /1928/[4].  V básni Krotitelům (Укротителям /1931/) dává vůdcům radu ohledně jejich «zvěře»: Корми щедрее. А на дверь/ Повесь большой замок,/ И стерпит укрощенный зверь/ И окрик и пинок.[5] V těchto verších básnířka doslova parafrázuje křik lidí klečících před Velkým inkvizitorem a žádajících podmanění: «Лучше поработите нас, но накормите нас.»[6]

rukopis básně Inkvizitor Anny Barkovové (archiv  Radky /Bzonkové/ Rubiliny)

 

Básnířka sleduje vývoj společnosti a poukazuje na částečnou realizaci proroctví Velkého inkvizitora: На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня...[7] Tuto věž, podle slov Velkého inkvizitora, dostavějí ti, kdo lidstvo nakrmí. Na otázku, kdo bude «krmit» lidstvo, a kdo stane na vrcholu strašlivé babylonské věže odpovídá ve své interpretaci Legendy o Velkém inkvizitorovi N. Berďajev. Je toho názoru, že záměna «nebeského» chleba za «pozemský» nepovede k pozvednutí jedince, ke vzniku svobodného a silného člověkoboha, nýbrž k tomu, že se ...všichni nakonec pokloní novému božstvu, zbožštěnému jednotlivci. Velký inkvizitor je symbol onoho ducha, který se nakonec vtělil nikoliv do lidské masy, nýbrž do nového boha, do nového pozemského vladaře.[8]

V básních A. Barkovové se zrcadlí oba procesy – stavění nové babylonské věže i zrod zbožštěného jednotlivce. Ve třicátých letech se v její poezii objevuje obraz sovětské babylonské věže – ненужный жeлезобетонный рай: násilná industrializace s desítkami tisíc obětí a jejich smrtí jako «nezbytným» podílem na stavbě nového ráje.

«Zbožštěného jednotlivce», který řídí stavbu, představuje v následující sloce téže básně: Живет за окованной дверью/ Во тьме наших странных сердец/ Служитель безбожных мистерий,/ Великий страдалец и лжец.[9] Je jím kněz bezbožných obřadů, obraz podobný «duchu Velkého inkvizitora» (N. Berďajev). Na určité úrovni interpretace bychom na konec těchto řádků mohli doplnit Stalinovo jméno. Avšak «ve tmě podivných srdcí» otroků nezvítězil Stalin a jeho obraz, nýbrž idea Velkého inkvizitora, «princip zásadního metafyzického zla ve světě» (N. Berďajev).

«Duch Velkého inkvizitora» se může konkrétně projevovat v nejrůznějších podobách, přichází, když člověk podlehne «druhému pokušení». Velký inkvizitor řekl Kristu: Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. ...Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, – эти силы: чудо, тайна, авторитет.[10] Zázrakem v sovětského pozemském ráji by se měla stát slibovaná přeměna člověka, nový život po dovršení revoluce a nastolení jejích principů ve společnosti. Velice brzy se projeví neuskutečnitelnost takového «zázraku» a únava z jeho očekávání: Ничего не поделать. Устали./ Человек и есть человек./ Довольно мы кровью пытали/ Больной исторический век. /1931/[11] V tu chvíli začíná vládnout autorita.

Podle A. Barkovové neleží vina zotročení člověka pouze na vládcích a nových inkvizitorech, půdu jim připravuje sám lid. Ve svých básních o historických osobnostech se vztahu masy a vůdce věnuje intenzivně (básně Предсмертные словаТиберийКромвельРобеспьерДантон...[12]). Zamýšlí se nad nabytou a často rychle ztracenou autoritou vládce, nad jeho plány, nad způsoby, které ho dovedly k moci a pro které moc ztratil. V některých básních se téměř opakují slova Velkého inkvizitora z románu Dostojevského: Республику построить я сумел/ По указанью бога и пророков. ...Я хлеб всем обещал. ...Правитель должен для народа быть/ Могучим, мудрым, как господь единый. /1953/[13] Autoritu jako podmínku pro podmanění lidu lze také rychle ztratit. Básnířka často popisuje pomstu «zotročeného» lidu na bývalém despotovi, pomstu slepou a fanatickou, vykonávanou většinou na trosce, na stínu dřívějšího vůdce. Zlo, které s sebou nese masa lidu, má podobu bouřlivou (připoměňme slova Velkého inkvizitora: они невольники, хотя и созданы бунтовщиками... a verše A. Barkovové: И голодала чернь. И оттого/ Бросалась в бунт бессмысленно и тупо...[14]) nebo podobu plíživou, ustrašenou (...Душили умиравшего подушкой/ Сенаторы, испытывая страх./ Те самые, что жалкою игрушкой/ Когда-то были в царственных руках.[15]). Zlo masy není o nic omluvitelnější než zlo vůdce. «Duch Velkého inkvizitora» tak není omezen pouze na ty, kteří chtějí ovládat, nýbrž je přítomen v každém člověku, «v samém základu bytí». Dějiny se řídí přeléváním a zviditelňováním tohoto zla, člověk není schopen určit zákon chodu dějin: ...все сие доказывает довольно банальную истину: земное величие – игрушка обстоятельств, или от великого до смешного – один шаг.[16]

V legendě o Velkém inkvizitorovi ústí dvojí pokušení Krista do třetího, nejmocnějšího – pokušení pozemské vlády. Dostojevskij v této části kritizuje snahu církve nastolit království boží na zemi, ovládnout společnost spojením se světskou mocí a jejími praktikami (přičemž se nejedná pouze o kritiku katolictví /césaropapismu/, ale i o kritiku pravoslaví /césarismu/). Pro A. Barkovovou se stala otázka působení církve ve společnosti aktuální po druhé světové válce, když se jí dostalo do rukou několik čísel pravoslavného Časopisu Moskevského patriarchátu (Журнал Московской патриархии) z roku 1943. V jejích denících se objevují zápisy hodnotící spolupráci pravoslavné církve se stalinským systémem v době druhé světové války[17]. V deníku se dokonce objevuje autorkou vymyšlený monolog (nápadně připomínající promluvu Velkého inkvizitora), ve kterém promlouvá patriarcha k neurčitému zástupci státní moci: Совершайте свой великий путь, делайте историю, властвуйте над телом и, пожалуй, над разумом, но оставьте в нашем распоряжении душу человека ...соединимся, и мы снова воспитаем для Вас смиренного работника, с покорностью переносящего бремена тяжкие, примиренного с темной и суровой земной долей...[18] Církev podle A. Barkovové napomáhá stavbě  sovětské «babylonské věže» a usiluje o zotročení člověka.

V obraze patriarchy (inkvizitora) A. Barkovové však nacházíme nápadný rozdíl oproti obrazu Velkého inkvizitora Dostojevského. Již N. Berďajev upozornil na to, že F. M. Dostojevskij ve Velkém inkvizitorovi vykresluje monumentální «tragický typ», ale ve dvacátém století se nerodí titáni, ...zato různými malými inkvizitorky je náš svět doslova přecpán.[19] V epoše A. Barkovové není pro hrdiny a velké činy místa. Zatímco Velký inkvizitor celý život přemýšlel o lidstvu, strávil několik let v poušti, hledal cestu k bohu, a následně se ho zřekl, historické postavy epochy A. Barkovové jsou podle ní lidé kompromisu, diplomacie:

У патриарха Алексея лицо умного, спокойного и уверенного в своих силах монаха-дипломата. Не ханжеский, не великопостный византийский лик, не благолепный старческий. Такое лицо могло быть у папы эпохи Ренессанса.[20]

 

Ve společnosti i v církvi vítězí otupění:

Увы, и верующие и неверующие заняты окаянным добыванием хлеба насущного, и многие великие события (кроме, конечно, войн, трусов и разорений) пролетают, совершенно не касаясь их жизни и самочувствия.[21]

 

Sovětská společnost dospěla do stavu Velkým inkvizitorem slibovaného ohromného mraveniště, v němž jsou lidé definitivně zbaveni svobody a přivedeni k nebytí [22].

Zatímco N. Berďajev považoval tento stav za budoucí zlo, A. Barkovová se cítí žít již uvnitř tohoto zla. Stav v mraveništi je srovnatelný s životem hrdinů v utopických společnostech G. Orwella (1984) či J. Zamjatina (My): Эпоха великих фальсификаций. Фальсифицируют историю: древнюю, среднюю, новую и новейшую (историю буквально вчерашнего дня). Фальсифицируют науку..., искусство, продукты, чувства и мысли. Мы потеряли критерии для различения действительного и илюзорного,[23] zapsala si A. Barkovová. Takové myšlenky jsou srovnatelné s myšlenkami W. Smitha v Orwellově románu 1984 (autorka toto dílo v době, kdy psala svůj záznam, pravděpodobně neznala). Po přečtení několika fantastických románů G. H. Wellse si A. Barkovová zapsala, že ji neděsí lidé úrovně neandrtálců na ostrově Rempol, kteří mezi sebou bojují, ale ...реальная современная эпоха великой техники, гуманизма, эпоха стройных, хорошо организованных парламентских государств, дерущихся между собой так же зверино-злобно и по тем же причинам, как современники мегаторий, обитатели острова Ремпол.[24]

Znovu se nám nabízí téma věčného zla ve světě, téma stálého «ducha Velkého inkvizitora» – v dějinách i člověku. Pokrok je podle autorky dosažitelný jen na úrovni techniky, organizace lidstva, «temné lidské nitro» zůstává nedotknuté a nadále barbarské. N. Berďajev rozlišuje v rámci metafyzického zla (či «ducha Velkého inkvizitora») zlo prvotní – elementární, zlo zotročení, animálnosti a nejednoty. Je to nejstarší forma metafyzického zla a svět se ho podle N. Berďajeva postupně zbavuje. Zlo tohoto typu vládne společností na ostrově Rempol ve Wellsových románech, ve tvorbě A. Barkovové se s ním setkávávme v básních věnovaných skytství, k tomuto zlu náleží i středověká postava Velkého inkvizitora. Další stupeň proměny metafyzického zla nazývá Berďajev zlo budoucnosti: skrývá se pod maskou zdánlivé, přízračné humanity; pod rouškou lidské emancipace a jednoty se tají poslední, rafinované zlo, které je daleko skrytější než ono prvotní, animální.[25] Posledním zlem, které si v tomto směru filosof uměl představit, je Velkým inkvizitorem předpovězené «šťastné mraveniště».

Básnířka A. Barkovová metafyzické zlo dějin nahlíží spíše jako stálý souhrn určitých druhů zla, nevidí v historickém procesu jeho evoluční vývoj. Podle básnířky se zlo přeměňuje, avšak ono «prvotní», «animalistické» zlo ze světa nemizí, «sovětské mraveniště» a s ním každý jedinec je jím prosáklé (Ненасытное сердце вольче... /1925/[26]), zlo má niterný zdroj. (Připomeňme opět jako možnou inspiraci Dostojevského román Bratři Karamazovovi, konkrétně rozmluvu Ivana s ďáblem a jeho výkřik: Это я, я сам говорю, а не ты! ...Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых.[27])

Současně podle A. Barkovové existuje i druhý typ zla, o kterém psal Berďajev: Básnířka poukazuje na masky, které si nová sovětská splečnost nasazuje: na deklarovanou rovnost, na údajnou svobodu voleb, na radostné budování vlasti apod. Tyto masky vedou ke zmatení jedince, který pak není schopen rozlišit pravdu od lži (эпоха фальсификаций), stává se dezorientovaným, nasazuje si stále více masek, až ztrácí představu o reálném či imaginárním světě, o své identitě: Солнце свет сменяется мглою,/ Ложь и истина – все игра. /1946/[28]

Životu «mravenců v sovětském mraveništi» se A. Barkovová věnuje ve své poezii i v denících často. Popisuje jejich šedivost, přikrčenost  ve dne a plíživý noční strach ze zatčení: Утром встают. Под глазами отеки./ Но страх ушел вместе с ночью./ И песню свистят о стране широкой,/ Где так вольно дышит... и прочее. /1954/[29] Velký inkvizitor ve své řeči ke Kristu sliboval: ...но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счаcтливой детской песенке.[30] Na masku  všeobecného veselí a radosti básnířka poukazuje především v poezii let dvacátých. V jedné básni hrdinka pozoruje vybíjení vlastní rodiny, vidí, jak jsou životy lidí пропитаны кровью и желчью. Báseň pak zakončuje následujícími verši: А! об этом думать не надо?/ Не надо – ну так изволь:/ Подай мне всеобщую радость/ На блюдце, как хлеб и соль. /1925/[31]

Nucená radost, křečovité veselí kombinované s terorem (skrytým, visícím nad každým členem společnosti jako Damoklův meč) se stávají opiem sovětské společnosti. Tato «radost» tvoří «šťastné» mraveniště Velkého inkvizitora. Другим муравьям простительно. Они ничего не чувствуют, а я – умный муравей.[32], zapsala si do deníku A. Barkovová. Básnířka, která se považuje za člověka schopného reflexe, je odpovědná za to, že bude «писать по-своему». Ostatní «mravenci» ovšem nestojí o «její» pravdu. Sousedka vypráví A. Barkovové, že chce číst jen «čistou, světlou literaturu». Ve svém deníku tuto příhodu bánířka okomentovala slovy: «Чистая, светлая литература»... Вранья хочется![33] V lágru na její básně reagují se strachem: «Зачем так писать? Где же тут положительное? Куда вы зовете? Где идеал? На молодежь, например, это повлияет очень дурно.»[34] V deníku pak Barkovová tyto zkušenosti uzavře větou: Сволочи мы. Привыкли жить двойной жизнью.[35] Společenství mravenců je založeno na lži, na rychlém nasazování a snímání masek. K podobnému závěru dospěl i ruský filosov V. Solovjov, který se ve Třetí řeči o Dostojevském zaměřil na výklad Velkým inkvizitorem nastíněného mraveniště: ...takový společenský ideál je zcela založen na zlu, které v tomto světě vládne. Neklade na své služebníky žádné mravní nároky, nepotřebuje duchovní síly, ale fyzické násilí, nežádá po člověku niterné obrácení, nýbrž vnější převrat.[36] Člen sovětského mraveniště nemusí věřit v proklamovanou ideologii, hlásané «pravdy», musí se však umět «vnějškově převrátit», nasadit masku, která je zrovna potřebná. Боже мой, как надоела, как опротивела пошлая, лицемерная, «идейная» брехология, все высокое и прекрасное,[37] zapsala si básnířka do deníku v roce 1946.

Fenoménu Velkého inkvizitora a jeho duchu v dějinách je věnováno v díle A. Barkovové několik básní: Инквизитор, Спокойной хочу остаться..., Я когда-то в век Савонаролы..., О возвышенном обмане. Problém člověka poníženého silou dějinného ducha, vztah Galilea a jeho inkvizitora, je přítomný ve všech těchto básních. Zatímco Velký inkvizitor v textu Dostojevského se zamýšlí nad ospravedlněním své krutovlády, básnířka se zajímá především o východisko pro soudobé Galileje. Klade si otázky: Jaké je východisko z dějinného zákona přemožitelů a ponížených? Má smysl postavit se zlu za cenu svého života nebo má smysl smířit se s kompromisním návrhem Velkého inkvizitora, ale žít?

V tvorbě básnířky nebojuje dobro se zlem, zůstalo pouze zlo – přikrčené, plné kompromisů, zalezlé do «mravenců». V jejím světě není místa pro hrdiny, zbylo jen «zmučené, prolhané lidstvo», «malí inkvizitorci» a «mravenci». V básni Hrdinové naší doby (Герои нашего времени /1954/) se toto téma objevuje zřetelně: Все мы видели, так мы выжили,/ Биты, стреляны, закалены,/ Нашей родины злой и униженной/ Злые дочеры и сыны. /1952/[38]

Ve vztahu k sobě řeší básnířka A. Barkovová otázku boje se zlem příklonem ke vzpouře, ke smrti (vzpomeňme ruskou Asiatku). Převažuje v ní již Velkým inkvizitorem odhalené «buřičství» nad otroctvím (i když v sobě nese obojí /viz básně se skýtskou tématikou/). Raději volí sebevraždu a vypálení měst než to, ...что нужно для злого раба: / это серое, серое, серое - / Небеса, и дожди и судьба.[39].

Ve vztahu k druhým však tento problém rozhodnout nedokáže. Táže se dvou velkých básníků, Shakespeara a Puškina (přičemž Puškinovými vlastními slovy z básně Герой /1830/):

Да, вы были бы также разорваны

На ключки и втоптаны в грязь.

Стая злых металлических воронов

И над Да, вы были бы также разорваны

На ключки вами бы также вилась.

 

Или спаслись бы, спрятавшись с дрожью,

По-мышиному, в норку, в чулан,

Лепеча беспомощно: низких истин дороже

Возвышающий нас обман.

                                    /1946/[40]

 

 Anna Barkovová, 70. léta 20. století, Moskva

Stále nedokáže odpovědět, obrací se proto k samotnému ďáblu. V textu Osm kapitol šílenství (Восемь глав безумия /1957/[41]) se hrdinka setkává s ďáblem a klade mu několik otázek. Tento text (traktátové formy) je monologem autorky, i když v něm vystupuje více postav. Podobně jako Dostojevský ve svých postavách hledal sebe – své protikladné pohledy, promlouvá A. Barkovová ústy ďábla i hrdinky pravděpodobně o vlastních závěrech týkajících se zdůvodnění zla ve světě.

Hrdinka se ďábla ptá nejdříve na smysl toho, čím lidé na zemi procházejí. Ptá se téměř slovy Ivana Karamazova, zda existuje zdůvodnění pro hrůzy, které se dějí ve světě, chce znát ...смысл и значение нелепицы в мире[42]. Nedokáže se smířit s tím, že нелепица – просто нелепица.[43] Ďábel jí navrhuje víru v Boha založenou na nelogičnosti (credo quia absurdum), kterou však hrdinka odmítá. Snaží se logickou cestou dospět k řešení otázky. Podle ďábla neexistuje jediná pravda, o kterou by se člověk mohl opřít, které by mohl pevně věřit. Pravd je mnoho a každý člověk si zvolí tu svou (pro ohraničenost lidského poznání si ji nestvoří, nýbrž zvolí myšlenku, která ve světě existuje stále.) S cílem člověka, s posláním, je to obdobné: lidstvo nese smysl jako celek, různé druhy tohoto «lidského stáda» nesou odlišné poslání a jedinci taktéž. Svět se stává bojištěm jejich pravd a poslání, z nichž žádné není definitivní, jediné, neoddiskutovatelné. Ďábel rozmluvu uzavírá slovy: Я царь всех противоречивых познаний, всех истин, по-бабьи царапающихся между собой. ...Да. И в этом смысл исторического и всякого вообще процесса.[44]

V textu je tak vysvětlena noční myšlenka A. Barkovové, kterou si poznamenala do deníku: Достигнув истины, мир погибнет (ночная мысль). ...Поэтому ложь – великое жизненное начало?[45] Zlo se stává hybnou silou jakéhokoliv procesu. Kdyby se lidstvo dokázalo udržovat ve stavu nasycenosti, kdyby bylo dost chleba pro každého, ...вы перестали бы мечтать о познании и свободе. Без меня вы бы закоснели в раю... но Высший Художник допустил соблазн ради вашего блага...,[46] říká ďábel.

V tomto bodě končí logická cesta básnířky: prvotním hybatelem ve světě je Veliký Umělec (označení autorky pro Boha), život a vývoj je však udržován ďáblem (tento vývoj ovšem podle slov ďábla nemá v dosahu lidského chápání zdůvodnění). Pro člověka je nezbytně nutné procházet útrapami, bolestí a svárem pravd i lží, aby byl zachován pohyb a vývoj světa. Ложь – великое жизненное начало.

 

(část magisterské práce ŽENSKÁ POEZIE STALINSKÝCH LÁGRŮ –  ANNA BARKOVOVÁ Radky Bzonkové na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, Ústav slavistických a východoevropských studií, Katedra rusistiky, Praha 2002)[1] Баркова, А.: «Благополучие раба» Возвращение. Иваново 1990. С. 124

[2] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 38

[3] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[4] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 36

[5] Баркова, А.: «Укротителям» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 32

[6] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[7] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[8] Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. // Velký inkvizitor. Velehrad 2000. S. 285

[9] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 30

[10] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 288-289

[11] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 30

[12] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 35, 36, 42, 49, 48

[13] Баркова, А.: «Кромвель» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 43-44

[14] Баркова, А.: «Кромвель» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 43-44

[15] Баркова, А.: «Тиберий» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 37

[16] [16] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 231

[17] Podrobně o spolupráci církve a státu v SSSR viz «Последняя атака на русскую православную церковь» // Советское общество: Возникновение, Развитие, Финал. Т. 2. Москва 1997. С. 329 - 399

[18] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 226

[19] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 295

[20] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 225

[21] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С.232

[22] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 299

[23] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 252

[24] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 263

[25] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 299

[26] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 97

[27] Достоевский, Ф. М.: Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 349, 350

[28] Баркова, А.: «Инквизитор» Возвращение. Иваново 1990. С. 115-116

[29] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 132

[30] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 293

[31] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 97

[32] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 249

[33] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 254

[34] Баркова, А.: «Как делается луна» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 90

[35] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 255

[36] Velký inkvizitor. Solovjov, V. S.: «Tři řeči na památku Dostojevského» Velehrad 2000. S. 61

[37] [37] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 234

[38] Баркова, А.: «Герои нашего времени» Возвращение. Иваново 1990. С. 121

[39] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 131

[40] Баркова, А.: «О возвышающем обмане» Возвращение. Иваново 1990. С. 114

[41] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 143-209

[42] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[43] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[44] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[45] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 247

[46] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 154

v

ZLO VELKÉHO INKVIZITORA

И вот благополучие раба...

Анна Баркова[1]

 

Od dvacátých let, kdy se A. Barkovová začala zabývat otázkou dějinného zla, sleduje v podstatě cestu, kterou nastínil Dostojevskij v románu o bratrech Karamazovových – v Legendě o Velkém inkvizitorovi. Podobně jako Dostojevskij se Barkovová ve své tvorbě zaměřuje na otázku svobody a zotročení člověka. Hlavním úkolem při tom pro ni není najít smysl zla a nesvobody ve světě, v básních se snaží především zviditelnit zlo, které nachází ve světových i v ruských dějinách, v sobě, v každém člověku, ...зло в самой основе бытия.[2] Ve svých básních zachycuje přeměnu člověka od svobodné bytosti (v Kristu, v dětství) k otroku podmaněnému vnějšímo okolnostmi (dějinami, světem rozumu) i vnitřní síle zla (duševní otroctví).

 Pronikání zla do lidského nitra bylo tématem předešlé kapitoly Revoluce. Soustřeďme se na tuto proměnu z hlediska společnosti a jejích cílů. Básnířka podává obraz společnosti, jež se (ať už v době stalinské či poststalinské) přetvořila do jedné z podob «nesporného, obecného a souladného mraveniště», o kterém mluví Dostojevskij inkvizitorovými ústy. Její pozornost se podle našeho názoru soustředí na působení «ducha Velkého inkvizitora» ve světě a odhaluje jeho jednotlivé kroky (založené na «přetvoření» třech pokušení Krista podle vlastní filosofie) v sovětské společnosti.

 

TŘI POKUŠENÍ

И видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее­, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои,[3] promlouval ďábel ke Kristu v románu Bratři Karamazovovi. Velký inkvizitor chápe slova ďáblova jako radu, jak uspořádat svět, a dává lidem výměnou za svobodu «pozemský chléb». Podobný proces spatřujeme i v sovětské totalitarizované společnosti, ve vztahu jejích vládců a «stádem». Mezi těmi, kdo «pozemský chléb» přijímají, je, obrazně řečeno, i hrdinka A. Barkovové. Ta nepodléhá zotročení o nic méně, než ostatní, od tvořící se masy ji odlišuje pouze reflexe situace. V otázce «pozemského chleba» dochází k závěru: Красоту, закаты и право -/ Все в одном схороним гробу./ Только хлеба кусок кровавый/ Разрешит мировую судьбу. /1928/[4].  V básni Krotitelům (Укротителям /1931/) dává vůdcům radu ohledně jejich «zvěře»: Корми щедрее. А на дверь/ Повесь большой замок,/ И стерпит укрощенный зверь/ И окрик и пинок.[5] V těchto verších básnířka doslova parafrázuje křik lidí klečících před Velkým inkvizitorem a žádajících podmanění: «Лучше поработите нас, но накормите нас.»[6]

rukopis básně Inkvizitor Anny Barkovové (archiv  Radky /Bzonkové/ Rubiliny)

 

Básnířka sleduje vývoj společnosti a poukazuje na částečnou realizaci proroctví Velkého inkvizitora: На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня...[7] Tuto věž, podle slov Velkého inkvizitora, dostavějí ti, kdo lidstvo nakrmí. Na otázku, kdo bude «krmit» lidstvo, a kdo stane na vrcholu strašlivé babylonské věže odpovídá ve své interpretaci Legendy o Velkém inkvizitorovi N. Berďajev. Je toho názoru, že záměna «nebeského» chleba za «pozemský» nepovede k pozvednutí jedince, ke vzniku svobodného a silného člověkoboha, nýbrž k tomu, že se ...všichni nakonec pokloní novému božstvu, zbožštěnému jednotlivci. Velký inkvizitor je symbol onoho ducha, který se nakonec vtělil nikoliv do lidské masy, nýbrž do nového boha, do nového pozemského vladaře.[8]

V básních A. Barkovové se zrcadlí oba procesy – stavění nové babylonské věže i zrod zbožštěného jednotlivce. Ve třicátých letech se v její poezii objevuje obraz sovětské babylonské věže – ненужный жeлезобетонный рай: násilná industrializace s desítkami tisíc obětí a jejich smrtí jako «nezbytným» podílem na stavbě nového ráje.

«Zbožštěného jednotlivce», který řídí stavbu, představuje v následující sloce téže básně: Живет за окованной дверью/ Во тьме наших странных сердец/ Служитель безбожных мистерий,/ Великий страдалец и лжец.[9] Je jím kněz bezbožných obřadů, obraz podobný «duchu Velkého inkvizitora» (N. Berďajev). Na určité úrovni interpretace bychom na konec těchto řádků mohli doplnit Stalinovo jméno. Avšak «ve tmě podivných srdcí» otroků nezvítězil Stalin a jeho obraz, nýbrž idea Velkého inkvizitora, «princip zásadního metafyzického zla ve světě» (N. Berďajev).

«Duch Velkého inkvizitora» se může konkrétně projevovat v nejrůznějších podobách, přichází, když člověk podlehne «druhému pokušení». Velký inkvizitor řekl Kristu: Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. ...Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, – эти силы: чудо, тайна, авторитет.[10] Zázrakem v sovětského pozemském ráji by se měla stát slibovaná přeměna člověka, nový život po dovršení revoluce a nastolení jejích principů ve společnosti. Velice brzy se projeví neuskutečnitelnost takového «zázraku» a únava z jeho očekávání: Ничего не поделать. Устали./ Человек и есть человек./ Довольно мы кровью пытали/ Больной исторический век. /1931/[11] V tu chvíli začíná vládnout autorita.

Podle A. Barkovové neleží vina zotročení člověka pouze na vládcích a nových inkvizitorech, půdu jim připravuje sám lid. Ve svých básních o historických osobnostech se vztahu masy a vůdce věnuje intenzivně (básně Предсмертные словаТиберийКромвельРобеспьерДантон...[12]). Zamýšlí se nad nabytou a často rychle ztracenou autoritou vládce, nad jeho plány, nad způsoby, které ho dovedly k moci a pro které moc ztratil. V některých básních se téměř opakují slova Velkého inkvizitora z románu Dostojevského: Республику построить я сумел/ По указанью бога и пророков. ...Я хлеб всем обещал. ...Правитель должен для народа быть/ Могучим, мудрым, как господь единый. /1953/[13] Autoritu jako podmínku pro podmanění lidu lze také rychle ztratit. Básnířka často popisuje pomstu «zotročeného» lidu na bývalém despotovi, pomstu slepou a fanatickou, vykonávanou většinou na trosce, na stínu dřívějšího vůdce. Zlo, které s sebou nese masa lidu, má podobu bouřlivou (připoměňme slova Velkého inkvizitora: они невольники, хотя и созданы бунтовщиками... a verše A. Barkovové: И голодала чернь. И оттого/ Бросалась в бунт бессмысленно и тупо...[14]) nebo podobu plíživou, ustrašenou (...Душили умиравшего подушкой/ Сенаторы, испытывая страх./ Те самые, что жалкою игрушкой/ Когда-то были в царственных руках.[15]). Zlo masy není o nic omluvitelnější než zlo vůdce. «Duch Velkého inkvizitora» tak není omezen pouze na ty, kteří chtějí ovládat, nýbrž je přítomen v každém člověku, «v samém základu bytí». Dějiny se řídí přeléváním a zviditelňováním tohoto zla, člověk není schopen určit zákon chodu dějin: ...все сие доказывает довольно банальную истину: земное величие – игрушка обстоятельств, или от великого до смешного – один шаг.[16]

V legendě o Velkém inkvizitorovi ústí dvojí pokušení Krista do třetího, nejmocnějšího – pokušení pozemské vlády. Dostojevskij v této části kritizuje snahu církve nastolit království boží na zemi, ovládnout společnost spojením se světskou mocí a jejími praktikami (přičemž se nejedná pouze o kritiku katolictví /césaropapismu/, ale i o kritiku pravoslaví /césarismu/). Pro A. Barkovovou se stala otázka působení církve ve společnosti aktuální po druhé světové válce, když se jí dostalo do rukou několik čísel pravoslavného Časopisu Moskevského patriarchátu (Журнал Московской патриархии) z roku 1943. V jejích denících se objevují zápisy hodnotící spolupráci pravoslavné církve se stalinským systémem v době druhé světové války[17]. V deníku se dokonce objevuje autorkou vymyšlený monolog (nápadně připomínající promluvu Velkého inkvizitora), ve kterém promlouvá patriarcha k neurčitému zástupci státní moci: Совершайте свой великий путь, делайте историю, властвуйте над телом и, пожалуй, над разумом, но оставьте в нашем распоряжении душу человека ...соединимся, и мы снова воспитаем для Вас смиренного работника, с покорностью переносящего бремена тяжкие, примиренного с темной и суровой земной долей...[18] Církev podle A. Barkovové napomáhá stavbě  sovětské «babylonské věže» a usiluje o zotročení člověka.

V obraze patriarchy (inkvizitora) A. Barkovové však nacházíme nápadný rozdíl oproti obrazu Velkého inkvizitora Dostojevského. Již N. Berďajev upozornil na to, že F. M. Dostojevskij ve Velkém inkvizitorovi vykresluje monumentální «tragický typ», ale ve dvacátém století se nerodí titáni, ...zato různými malými inkvizitorky je náš svět doslova přecpán.[19] V epoše A. Barkovové není pro hrdiny a velké činy místa. Zatímco Velký inkvizitor celý život přemýšlel o lidstvu, strávil několik let v poušti, hledal cestu k bohu, a následně se ho zřekl, historické postavy epochy A. Barkovové jsou podle ní lidé kompromisu, diplomacie:

У патриарха Алексея лицо умного, спокойного и уверенного в своих силах монаха-дипломата. Не ханжеский, не великопостный византийский лик, не благолепный старческий. Такое лицо могло быть у папы эпохи Ренессанса.[20]

 

Ve společnosti i v církvi vítězí otupění:

Увы, и верующие и неверующие заняты окаянным добыванием хлеба насущного, и многие великие события (кроме, конечно, войн, трусов и разорений) пролетают, совершенно не касаясь их жизни и самочувствия.[21]

 

Sovětská společnost dospěla do stavu Velkým inkvizitorem slibovaného ohromného mraveniště, v němž jsou lidé definitivně zbaveni svobody a přivedeni k nebytí [22].

Zatímco N. Berďajev považoval tento stav za budoucí zlo, A. Barkovová se cítí žít již uvnitř tohoto zla. Stav v mraveništi je srovnatelný s životem hrdinů v utopických společnostech G. Orwella (1984) či J. Zamjatina (My): Эпоха великих фальсификаций. Фальсифицируют историю: древнюю, среднюю, новую и новейшую (историю буквально вчерашнего дня). Фальсифицируют науку..., искусство, продукты, чувства и мысли. Мы потеряли критерии для различения действительного и илюзорного,[23] zapsala si A. Barkovová. Takové myšlenky jsou srovnatelné s myšlenkami W. Smitha v Orwellově románu 1984 (autorka toto dílo v době, kdy psala svůj záznam, pravděpodobně neznala). Po přečtení několika fantastických románů G. H. Wellse si A. Barkovová zapsala, že ji neděsí lidé úrovně neandrtálců na ostrově Rempol, kteří mezi sebou bojují, ale ...реальная современная эпоха великой техники, гуманизма, эпоха стройных, хорошо организованных парламентских государств, дерущихся между собой так же зверино-злобно и по тем же причинам, как современники мегаторий, обитатели острова Ремпол.[24]

Znovu se nám nabízí téma věčného zla ve světě, téma stálého «ducha Velkého inkvizitora» – v dějinách i člověku. Pokrok je podle autorky dosažitelný jen na úrovni techniky, organizace lidstva, «temné lidské nitro» zůstává nedotknuté a nadále barbarské. N. Berďajev rozlišuje v rámci metafyzického zla (či «ducha Velkého inkvizitora») zlo prvotní – elementární, zlo zotročení, animálnosti a nejednoty. Je to nejstarší forma metafyzického zla a svět se ho podle N. Berďajeva postupně zbavuje. Zlo tohoto typu vládne společností na ostrově Rempol ve Wellsových románech, ve tvorbě A. Barkovové se s ním setkávávme v básních věnovaných skytství, k tomuto zlu náleží i středověká postava Velkého inkvizitora. Další stupeň proměny metafyzického zla nazývá Berďajev zlo budoucnosti: skrývá se pod maskou zdánlivé, přízračné humanity; pod rouškou lidské emancipace a jednoty se tají poslední, rafinované zlo, které je daleko skrytější než ono prvotní, animální.[25] Posledním zlem, které si v tomto směru filosof uměl představit, je Velkým inkvizitorem předpovězené «šťastné mraveniště».

Básnířka A. Barkovová metafyzické zlo dějin nahlíží spíše jako stálý souhrn určitých druhů zla, nevidí v historickém procesu jeho evoluční vývoj. Podle básnířky se zlo přeměňuje, avšak ono «prvotní», «animalistické» zlo ze světa nemizí, «sovětské mraveniště» a s ním každý jedinec je jím prosáklé (Ненасытное сердце вольче... /1925/[26]), zlo má niterný zdroj. (Připomeňme opět jako možnou inspiraci Dostojevského román Bratři Karamazovovi, konkrétně rozmluvu Ivana s ďáblem a jeho výkřik: Это я, я сам говорю, а не ты! ...Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых.[27])

Současně podle A. Barkovové existuje i druhý typ zla, o kterém psal Berďajev: Básnířka poukazuje na masky, které si nová sovětská splečnost nasazuje: na deklarovanou rovnost, na údajnou svobodu voleb, na radostné budování vlasti apod. Tyto masky vedou ke zmatení jedince, který pak není schopen rozlišit pravdu od lži (эпоха фальсификаций), stává se dezorientovaným, nasazuje si stále více masek, až ztrácí představu o reálném či imaginárním světě, o své identitě: Солнце свет сменяется мглою,/ Ложь и истина – все игра. /1946/[28]

Životu «mravenců v sovětském mraveništi» se A. Barkovová věnuje ve své poezii i v denících často. Popisuje jejich šedivost, přikrčenost  ve dne a plíživý noční strach ze zatčení: Утром встают. Под глазами отеки./ Но страх ушел вместе с ночью./ И песню свистят о стране широкой,/ Где так вольно дышит... и прочее. /1954/[29] Velký inkvizitor ve své řeči ke Kristu sliboval: ...но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счаcтливой детской песенке.[30] Na masku  všeobecného veselí a radosti básnířka poukazuje především v poezii let dvacátých. V jedné básni hrdinka pozoruje vybíjení vlastní rodiny, vidí, jak jsou životy lidí пропитаны кровью и желчью. Báseň pak zakončuje následujícími verši: А! об этом думать не надо?/ Не надо – ну так изволь:/ Подай мне всеобщую радость/ На блюдце, как хлеб и соль. /1925/[31]

Nucená radost, křečovité veselí kombinované s terorem (skrytým, visícím nad každým členem společnosti jako Damoklův meč) se stávají opiem sovětské společnosti. Tato «radost» tvoří «šťastné» mraveniště Velkého inkvizitora. Другим муравьям простительно. Они ничего не чувствуют, а я – умный муравей.[32], zapsala si do deníku A. Barkovová. Básnířka, která se považuje za člověka schopného reflexe, je odpovědná za to, že bude «писать по-своему». Ostatní «mravenci» ovšem nestojí o «její» pravdu. Sousedka vypráví A. Barkovové, že chce číst jen «čistou, světlou literaturu». Ve svém deníku tuto příhodu bánířka okomentovala slovy: «Чистая, светлая литература»... Вранья хочется![33] V lágru na její básně reagují se strachem: «Зачем так писать? Где же тут положительное? Куда вы зовете? Где идеал? На молодежь, например, это повлияет очень дурно.»[34] V deníku pak Barkovová tyto zkušenosti uzavře větou: Сволочи мы. Привыкли жить двойной жизнью.[35] Společenství mravenců je založeno na lži, na rychlém nasazování a snímání masek. K podobnému závěru dospěl i ruský filosov V. Solovjov, který se ve Třetí řeči o Dostojevském zaměřil na výklad Velkým inkvizitorem nastíněného mraveniště: ...takový společenský ideál je zcela založen na zlu, které v tomto světě vládne. Neklade na své služebníky žádné mravní nároky, nepotřebuje duchovní síly, ale fyzické násilí, nežádá po člověku niterné obrácení, nýbrž vnější převrat.[36] Člen sovětského mraveniště nemusí věřit v proklamovanou ideologii, hlásané «pravdy», musí se však umět «vnějškově převrátit», nasadit masku, která je zrovna potřebná. Боже мой, как надоела, как опротивела пошлая, лицемерная, «идейная» брехология, все высокое и прекрасное,[37] zapsala si básnířka do deníku v roce 1946.

Fenoménu Velkého inkvizitora a jeho duchu v dějinách je věnováno v díle A. Barkovové několik básní: Инквизитор, Спокойной хочу остаться..., Я когда-то в век Савонаролы..., О возвышенном обмане. Problém člověka poníženého silou dějinného ducha, vztah Galilea a jeho inkvizitora, je přítomný ve všech těchto básních. Zatímco Velký inkvizitor v textu Dostojevského se zamýšlí nad ospravedlněním své krutovlády, básnířka se zajímá především o východisko pro soudobé Galileje. Klade si otázky: Jaké je východisko z dějinného zákona přemožitelů a ponížených? Má smysl postavit se zlu za cenu svého života nebo má smysl smířit se s kompromisním návrhem Velkého inkvizitora, ale žít?

V tvorbě básnířky nebojuje dobro se zlem, zůstalo pouze zlo – přikrčené, plné kompromisů, zalezlé do «mravenců». V jejím světě není místa pro hrdiny, zbylo jen «zmučené, prolhané lidstvo», «malí inkvizitorci» a «mravenci». V básni Hrdinové naší doby (Герои нашего времени /1954/) se toto téma objevuje zřetelně: Все мы видели, так мы выжили,/ Биты, стреляны, закалены,/ Нашей родины злой и униженной/ Злые дочеры и сыны. /1952/[38]

Ve vztahu k sobě řeší básnířka A. Barkovová otázku boje se zlem příklonem ke vzpouře, ke smrti (vzpomeňme ruskou Asiatku). Převažuje v ní již Velkým inkvizitorem odhalené «buřičství» nad otroctvím (i když v sobě nese obojí /viz básně se skýtskou tématikou/). Raději volí sebevraždu a vypálení měst než to, ...что нужно для злого раба: / это серое, серое, серое - / Небеса, и дожди и судьба.[39].

Ve vztahu k druhým však tento problém rozhodnout nedokáže. Táže se dvou velkých básníků, Shakespeara a Puškina (přičemž Puškinovými vlastními slovy z básně Герой /1830/):

Да, вы были бы также разорваны

На ключки и втоптаны в грязь.

Стая злых металлических воронов

И над Да, вы были бы также разорваны

На ключки вами бы также вилась.

 

Или спаслись бы, спрятавшись с дрожью,

По-мышиному, в норку, в чулан,

Лепеча беспомощно: низких истин дороже

Возвышающий нас обман.

                                    /1946/[40]

 

 Anna Barkovová, 70. léta 20. století, Moskva

Stále nedokáže odpovědět, obrací se proto k samotnému ďáblu. V textu Osm kapitol šílenství (Восемь глав безумия /1957/[41]) se hrdinka setkává s ďáblem a klade mu několik otázek. Tento text (traktátové formy) je monologem autorky, i když v něm vystupuje více postav. Podobně jako Dostojevský ve svých postavách hledal sebe – své protikladné pohledy, promlouvá A. Barkovová ústy ďábla i hrdinky pravděpodobně o vlastních závěrech týkajících se zdůvodnění zla ve světě.

Hrdinka se ďábla ptá nejdříve na smysl toho, čím lidé na zemi procházejí. Ptá se téměř slovy Ivana Karamazova, zda existuje zdůvodnění pro hrůzy, které se dějí ve světě, chce znát ...смысл и значение нелепицы в мире[42]. Nedokáže se smířit s tím, že нелепица – просто нелепица.[43] Ďábel jí navrhuje víru v Boha založenou na nelogičnosti (credo quia absurdum), kterou však hrdinka odmítá. Snaží se logickou cestou dospět k řešení otázky. Podle ďábla neexistuje jediná pravda, o kterou by se člověk mohl opřít, které by mohl pevně věřit. Pravd je mnoho a každý člověk si zvolí tu svou (pro ohraničenost lidského poznání si ji nestvoří, nýbrž zvolí myšlenku, která ve světě existuje stále.) S cílem člověka, s posláním, je to obdobné: lidstvo nese smysl jako celek, různé druhy tohoto «lidského stáda» nesou odlišné poslání a jedinci taktéž. Svět se stává bojištěm jejich pravd a poslání, z nichž žádné není definitivní, jediné, neoddiskutovatelné. Ďábel rozmluvu uzavírá slovy: Я царь всех противоречивых познаний, всех истин, по-бабьи царапающихся между собой. ...Да. И в этом смысл исторического и всякого вообще процесса.[44]

V textu je tak vysvětlena noční myšlenka A. Barkovové, kterou si poznamenala do deníku: Достигнув истины, мир погибнет (ночная мысль). ...Поэтому ложь – великое жизненное начало?[45] Zlo se stává hybnou silou jakéhokoliv procesu. Kdyby se lidstvo dokázalo udržovat ve stavu nasycenosti, kdyby bylo dost chleba pro každého, ...вы перестали бы мечтать о познании и свободе. Без меня вы бы закоснели в раю... но Высший Художник допустил соблазн ради вашего блага...,[46] říká ďábel.

V tomto bodě končí logická cesta básnířky: prvotním hybatelem ve světě je Veliký Umělec (označení autorky pro Boha), život a vývoj je však udržován ďáblem (tento vývoj ovšem podle slov ďábla nemá v dosahu lidského chápání zdůvodnění). Pro člověka je nezbytně nutné procházet útrapami, bolestí a svárem pravd i lží, aby byl zachován pohyb a vývoj světa. Ложь – великое жизненное начало.

 

(část magisterské práce ŽENSKÁ POEZIE STALINSKÝCH LÁGRŮ –  ANNA BARKOVOVÁ Radky Bzonkové na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, Ústav slavistických a východoevropských studií, Katedra rusistiky, Praha 2002)[1] Баркова, А.: «Благополучие раба» Возвращение. Иваново 1990. С. 124

[2] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 38

[3] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[4] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 36

[5] Баркова, А.: «Укротителям» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 32

[6] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[7] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 286

[8] Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. // Velký inkvizitor. Velehrad 2000. S. 285

[9] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 30

[10] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 288-289

[11] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 30

[12] Баркова, А.: Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 35, 36, 42, 49, 48

[13] Баркова, А.: «Кромвель» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 43-44

[14] Баркова, А.: «Кромвель» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 43-44

[15] Баркова, А.: «Тиберий» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 37

[16] [16] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 231

[17] Podrobně o spolupráci církve a státu v SSSR viz «Последняя атака на русскую православную церковь» // Советское общество: Возникновение, Развитие, Финал. Т. 2. Москва 1997. С. 329 - 399

[18] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 226

[19] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 295

[20] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 225

[21] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С.232

[22] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 299

[23] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 252

[24] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 263

[25] Velký inkvizitor. Berďajev, N. A.: Nové náboženské vědomí a společnost. Kapitola první «Velký inkvizitor». Velehrad 2000. S. 299

[26] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 97

[27] Достоевский, Ф. М.: Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 349, 350

[28] Баркова, А.: «Инквизитор» Возвращение. Иваново 1990. С. 115-116

[29] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 132

[30] Достоевский, Ф.: «Великий инквизитор» Братья Карамазовы. Москва 1972. С. 293

[31] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 97

[32] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 249

[33] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 254

[34] Баркова, А.: «Как делается луна» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 90

[35] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 255

[36] Velký inkvizitor. Solovjov, V. S.: «Tři řeči na památku Dostojevského» Velehrad 2000. S. 61

[37] [37] Баркова, А.: «Из дневника 1946 – 1947 годов» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 234

[38] Баркова, А.: «Герои нашего времени» Возвращение. Иваново 1990. С. 121

[39] Баркова, А.: Возвращение. Иваново 1990. С. 131

[40] Баркова, А.: «О возвышающем обмане» Возвращение. Иваново 1990. С. 114

[41] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 143-209

[42] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[43] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[44] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 152

[45] Баркова, А.: «Из записных книжек 1956 – 1957 годов» С. 247

[46] Баркова, А.: «Восемь глав безумия» С. 154